رییس جهاد کشاورزی خوزستان برتامین آب کشاورزی برای کشت تابستانه تاکید کرد