گسترش فولاد برابر پرسپولیس سزاوار پیروزی بود - در بازیکنان پرسپولیس میل به پیروزی دیده نمی‌شد