مرفاوی: ما مثل آنهایی که بازیکن حریف را می‌خرند، نیستیم