عدم برخورد سازنده با پدیده فقر و حاشیه نشینی باعث ایجاد مشکلات جدی می شود