آنهایی که در شعار حیا کن - رها کن امنیت کامل دارند!/ همه مقصرند به جز هیات مدیره