نماينده اهواز: تصويب طرح جديد انتقال آب از رودخانه دز