دادستان کل کشور: دشمنان حادثه مهاباد را به یک بحران شهری و ناهنجاری اجتماعی تبدیل کردند