استخدام جوشکار در یک کارگاه تانک سازی و تعمیرات تانک واقع در استان اصفهان