منطقه بسیار زیبای توریستی در چین با هزینه 3 میلیارد ...