رييس جمهوري در جلسه هيات دولت: تاکيد بر استمرار طرح تحول نظام سلامت تا دستيابي به کليه اهداف/ طرح تحول