شاید ۲۰۰ سال دیگر هم بتوان اشعار عرفان‌پور را مثال زد/ شاعری مردمی، بی‌حاشیه و به دور از دغدغه