کی‌روش با قدرت به کارش ادامه می‌دهد/ او چیزی در مورد ناراحتی نگفت