غرب برای توقف فعالیت هسته ای ایران از هیچ کوششی فروگذار نمی کند