استاندار مازندران : دولت به تنهایی قادر به نوسازی فضاهای آموزشی نیست