واکنش وزارت خارجه به ادعاهای گزارشگر ویژه حقوق بشر