بیش از هفت میلیارد ریال برای حوزه های علمیه مازندران وقف شد