حفظ و صیانت از پایداری شبکه ها از رسالتهای مهم بهره برداری است