مقرن بن عبدالعزیز ولیعهد برکنار شده عربستان در «حصر ...