طلاب باید به مباحث اخلاقی و دینی اهتمام ویژه داشته باشند