حکم عوامل تروریستی حمیدیه اهواز در ملاء عام اجرا می‌شود