پرداخت بیش از 2 میلیارد ریال وام اشتغال به مددجویان خنج