شاهکار گلری که می گفت بعد از حجازی و عابدزاده بهترین است!