1500 مدرسه نیمه کاره از سوی خیرین مدرسه ساز تکمیل شد