وضعیت صادقی خطرناک است/با تمام وجود برای سهمیه آسیا می‌جنگیم