پذیرش 275 طلبه برای سال تحصیلی جدید مدارس علمیه زنجان