کشتار کودکان یمن، قلب پیامبر(ص)را جریحه دار ساخته است