ایران به آمریکا و غیرآمریکا اجازه دخالت در سرنوشتش را نمی‌دهد