آخرین اخبار از پرونده‌ اتوبوس اسکانیا، خبرنگار واشنگتن پست، رئیس دانشگاه امیرکبیر