نریمان‌جهان: خیلی انگیزه داشتم اما فکر نمی‌کردم هت‌تریک کنم