برگزاری نشست تخصصی پیرامون مذاکرات هسته‌ای در دانشگاه هنر اصفهان