بانک مرکزی آماده طراحی شیوه نامه های جدید بر اساس مذاهب پنج گانه است