«مردان» در کشورهاي ژاپن، ترکيه، فرانسه و آمريکا روي پرده مي‌رود