گل محمدی: یک گام دیگر به کسب سهمیه نزدیک شدیم | با حدادی فر کارهای تیکی تاکایی ما بهتر انجام می شود