معرفی 400 کارآموز دشتستانی برای اشتغال در پارس جنوبی