خدا را شکر ماندن‌مان قطعی شد/ امیدوارم سال آینده تیم خوبی بسته شود