تمامی محورهای منتهی به جسرالشغور به کنترل ارتش سوریه درآمد