عنایتی: مسایل مالی روی بازیکنان استقلال تاثیرگذار بود