می توانستیم گل های بیشتری به پرسپولیس بزنیم | خوشحالم در لیگ ماندنی شدیم