معاون وزیر راه و شهرسازی: نگاه دولت در توسعه بنادر بنگاه داری نیست