چرا درگیری «میکائیل» و «آقاخان» به بحث‌های روز سیاسی تشبیه می‌شود؟