پازاج: قهرمانی کشتی فرنگی نتیجه همدلی کادر فنی و ورزشکاران بود