عنایتی: تمام مجموعه استقلال در عدم نتیجه‌گیری مقصر هستند