گسترش فولاد با انگیزه‌تر بود/ پرسپولیس به زمان نیاز دارد