کمیسیون آموزش از تخلف در صندوق رفاه دانشجویان بی اطلاع بوده است