ایرانپوریان: یکی از بهرین روزهای تراکتورسازی بود/ مستحق پیروزی بودیم