روحانی: در بسیاری‌از زمینه‌ها در مذاکرات به درک‌مشترک رسیده‌ایم