تمرین فردای استقلال ساعت ۱۸ در کمپ مرحوم حجازی برگزار می‌شود