هماهنگی سرخابی‌های تبریز در کسب نتیجه مقابل سرخابی‌های پایتخت