تاکید مدیریت بحران استان به لزوم جبران خسارت سیل اخیر در مازندران