طرح هادی روستاهای بالای ۲۰خانوار در ملکان به اتمام می رسد